Algemene Voorwaarden


 

Voor het kopen van tickets via GuideandGo.com gelden de onderstaande voorwaarden.


1.    Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Aanbieders: natuurlijke of rechtspersonen die via de Website Vouchers aanbieden aan Klanten;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Diensten: alle door Aanbieders aangeboden producten en diensten, zoals doch niet uitsluitend dagtochten, transfers, kortingspassen en toegangskaarten; 
GuideandGo: Guide and Go B.V., gevestigd aan de Joop Geesinkweg 901,999, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61134805,  BTW nr: 8542.23.137, bereikbaar op telefoonnummer +3120 7606081 en per e-mail op [email protected]
Klant: de koper van Vouchers;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de Klant en Aanbieders, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot Diensten;
Partijen: Klant en Aanbieders;
Vouchers: de (elektronische) tickets die dienen als aanschaf- en/of toegangsbewijs voor de door Aanbieders geleverde Diensten;
Website: de door GuideandGo geëxploiteerde website www.guideandgo.com inclusief mobiele applicaties (apps), waarop Vouchers van Aanbieders worden aangeboden;
Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2.     Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Vouchers die Klanten via de Website plaatsen en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en rechtsgevolgen.
2.2    De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3    Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GuideandGo en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4    Naast deze Voorwaarden kunnen ook algemene (verkoop)voorwaarden van Aanbieders van toepassing zijn.

3.    (Koop)overeenkomst met Aanbieders

3.1    Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. GuideandGo kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
3.2    De Klant erkent dat GuideandGo bij de aanschaf van de Vouchers van Aanbieders slechts optreedt als bemiddelaar bij de totstandkoming van Overeenkomsten. Indien een Klant Vouchers bestelt en de betreffende Aanbieder de bestelling accepteert, dan komt er een rechtstreekse (koop)overeenkomst tot stand tussen de Klant en de betreffende Aanbieder. GuideandGo wordt nimmer partij bij de (koop)overeenkomsten tussen Klant en Aanbieders. GuideandGo verstrekt de Vouchers namens Aanbieders en incasseert namens Aanbieders alle betalingen verband houdende met de koop van Vouchers.
3.3    De Klant staat in voor de juistheid van de door hem aan GuideandGo verstrekte gegevens in het kader van het bestellen van Vouchers. Indien blijkt dat de gegevens niet juist zijn, dan draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal of misbruik van de Vouchers.
3.4    Tenzij anders overeengekomen of aangegeven door GuideandGo, is de Klant gehouden alle correspondentie omtrent de Diensten en de bestelling en de Vouchers zoals doch niet uitsluitend, herroeping, ontbinding, klachten en service rechtstreeks tot Aanbieders te wenden. GuideandGo draagt er zo nodig voor zorg dat de Klant alle daartoe benodigde contactgegevens van Aanbieders ontvangt.
3.5    GuideandGo staat niet in voor de juistheid van de op de Website  geplaatste productomschrijvingen, foto’s en door Aanbieders toebedeelde producteigenschappen en prijzen.
3.6    GuideandGo en Aanbieders zijn te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien GuideandGo en/of Aanbieders een aanwijzing of een vermoeden hebben dat de Klant zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden, de Vouchers niet beschikbaar zijn en/of er sprake is van misbruik aan de zijde de Klant.
3.7    Alle reserveringen betreffende Diensten die via de Website worden gemaakt zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de Aanbieder en zijn mogelijk aan wijzigingen onderhevig. Terzake reserveringen geldt eveneens dat GuideandGo hierbij geen contractspartij is en slechts een faciliterende rol speelt.

4.    Prijzen en betaling

4.1    De klant is gehouden de prijs voor de bestelde Vouchers enkel en alleen aan GuideandGo te betalen en is niet gekweten van zijn betalingsverplichting jegens GuideandGo indien de Klant rechtstreeks aan Aanbieders betaalt.
4.2    Alle prijzen van de Vouchers zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven in GBP of USD. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Klant.
4.3    Bij gebreke van tijdige en algehele betaling door de Klant, is de Klant aan GuideandGo wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het volgende: 
a) indien de Klant een consument is worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Klant wordt voldaan. 
b) indien de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist en in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00. 

5.    Levering, herroeping eigendomsvoorbehoud, risico, overdracht

5.1    GuideandGo zal de Vouchers éénmalig verzenden naar het door de Klant opgegeven (e-mail)adres en ter beschikking stellen op een beveiligd gedeelte van de Website. GuideandGo zal de Vouchers zo spoedig mogelijk na het plaatsen van een bestelling toezenden. De door GuideandGo opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Het niet behalen daarvan kan niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van GuideandGo leiden. Tenzij anders dwingendrechtelijk voorgeschreven bij wet, kan de Klant een overeenkomst in geval van termijnoverschrijding niet annuleren of ontbinden.
5.2     De Klant is gehouden om de Vouchers na ontvangst daarvan direct op juistheid te controleren  en eventueel de op de Voucher of begeleidende e-mail vermelde aanvullende instructies op te volgen.
5.3    Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet gerechtigd om bestelde Vouchers te annuleren of te ruilen.
5.4    De Vouchers blijven eigendom van de Aanbieders totdat de Klant het volledige aankoopbedrag heeft voldaan.
5.5    Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van de Vouchers gaat over op de Klant vanaf het moment dat de Vouchers hem hebben bereikt. GuideandGo is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering of verlies ten gevolge van het gebruik van e-mail, internet of andere communicatiemiddelen.
5.6    De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GuideandGo enig recht voortvloeiende uit de Overeenkom staan derden over te dragen. 


6.    Klantgegevens, privacy en intellectuele eigendomsrechten

6.1    GuideandGo zal alleen gegevens van de Klant verzamelen voorzover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Aanbieders of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Klant geeft GuideandGo onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens. 
6.2    De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt GuideandGo direct indien er wijzigingen zijn.
6.3    GuideandGo is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Klant aan derden te verstrekken indien: 
    a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
    b) GuideandGo (incasso)maatregelen door derden jegens de Klant treft;
    c) GuideandGo een kredietrapport wil laten opstellen;
    d) GuideandGo daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.
6.4    Alle ontwerpen, foto’s, teksten en andere materialen gebruikt voor de Vouchers of de Website, blijven te allen tijde eigendom van GuideandGo en/of Aanbieders en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van GuideandGo en/of Aanbieders. Alle content (zowel geschreven als visueel) worden gedistribueerd en gecureerd door Viator (TripAdvisor).

7.    Voorwaarden en wijzigingen ter zake Diensten

7.1    GuideandGo is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en nakoming van de Diensten.
7.2    Aanbieders zijn gerechtigd om een Dienst te wijzigen, verplaatsen of te annuleren conform de voorwaarden van de Aanbieders. Indien GuideandGo bekend wordt met een wijziging, annulering of verplaatsing van een Dienst, zal zij proberen om de Klant daarvan in kennis te stellen. In geval van annulering of verplaatsing van een evenement dient de Klant zich terzake tot de betreffende Aanbieder te wenden. Slechts indien en voor zover een Aanbieder opdracht geeft aan GuideandGo tot restitutie van de aankoopprijs Vouchers, zal GuideandGo hiertoe overgaan. GuideandGo is nimmer schadeplichtig jegens de Klant in geval van verplaatste, gewijzigde of geannuleerde Diensten.
7.3    Aanbieders kunnen aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Klant zich dient te conformeren.
7.4    Tenzij Aanbieders en/of GuideandGo voorafgaande schriftelijke toestemming verlenen, mogen Vouchers niet worden doorverkocht aan derden en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.   

8.    Overmacht (Force majeure)

8.1    GuideandGo is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen betreffende het faciliteren van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur). 
8.2    Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, internet en communicatiemiddelen.

9.    Aansprakelijkheid

9.1    GuideandGo is niet aansprakelijk voor schade en kosten aan de zijde van de Klant als gevolg van handelen c.q. nalaten van Aanbieders en/of het deelnemen aan en/of gebruikmaken van de Diensten door de Klant.
9.2    Indien en voor zover GuideandGo ondanks het voormelde aansprakelijk zou zijn, is de hoogte van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de Klant voor de betreffende Vouchers heeft betaald dan wel het bedrag dat de verzekering van GuideandGo uitkeert, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GuideandGo.

10.    Toepasselijk recht en geschillen

10.1    Op deze voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2    Alle geschillen tussen GuideandGo en de Klant voortvloeiende uit de bestelling van Vouchers via de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij GuideandGo ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Klant of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.
10.3    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.